REGULAMIN WYDARZENIA I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapoznaj się z regulaminem wydarzenia
oraz polityką prywatności

Konferencja “Prosto o marketingu i sprzedaży”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści określany jako: “Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu – Konferencji “Prosto o marketingu i sprzedaży“, która odbędzie się̨ w dniach 28 września 2022 roku na platformie on-line (w dalszej treści określana jako: “Konferencja”), która odbywa się online, w tym zasady rejestracji uczestników poprzez serwis internetowy Konferencji dostępny pod adresem: www.prostoomarketingu.pl (w dalszej treści określany jako: “Serwis Internetowy Konferencji”) oraz zasady dokonywania opłaty za uczestnictwo.
 2. Organizatorem Konferencji jest Agencja Marketingowa Lizard, ul. Wolności 311/1, 41-800 Zabrze . NIP: 6482647699, REGON:361869050 (w dalszej treści określany jako: “Organizator”).
 3. Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która zgłosiła swoje uczestnictwo w Konferencji w sposób opisany w Regulaminie poprzez dokonanie Zgłoszenia na zasadach określonych poniżej (w dalszej treści określany jako: “Uczestnik”).
 4. Przez “Umowę̨” rozumie się̨ umowę̨ zawartą pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, w której Organizator zobowiązuje się̨ do zorganizowania Konferencji, zapewnienia Uczestnikowi udziału w wybranych przez uczestnika prelekcjach i wydarzeniach towarzyszących,materiałów konferencyjnych, którzy wezmą udział w Konferencji, a Uczestnik zobowiązuje się̨ do: dokonania opłaty za udział w Konferencji (w dalszej treści określana jako: “Opłata za Bilet”).
 5. Niniejszy Regulamin znajduje odpowiednie zastosowanie także do osób, które wygłoszą̨ podczas Konferencji prelekcję na wybrany przez Organizatora temat (w dalszej treści określani jako: “Prelegenci”).
 6. Agentem obsługującym sprzedaż̇ biletów w imieniu i na rzecz Organizatora jest spółka EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000323662, REGON: 141794203, NIP: 5213529520 reprezentowaną przez: Barbarę Piasek, pod adresem: 
 1. Konferencja odbywać się będzie w dniach wskazanych w pkt 1. Wstęp na konferencję będą mieli wyłącznie Uczestnicy, którzy nabędą odpowiedni bilet 
 2. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 2171 z późn. zm.).

 

II. ZAWARCIE UMOWY. ZGŁOSZENIE I OPŁATA ZA BILET

 1. ZGŁOSZENIE: Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie przez osobę̨ zainteresowaną udziałem w Konferencji zgłoszenia (w dalszej treści określane jako: “Zgłoszenie”) polegającego na:

1.1. dokonaniu najpóźniej do dnia 27 września 2022 r. rejestracji dostępnej pod linkiem prostoomarketingu.pl poprzez zarezerwowanie wybranego biletu i uzupełnienie formularza rejestracyjnego (w dalszej treści określana jako: “Formularz Rejestracyjny”),

1.2. kliknięcie przycisku “Kupuję”,

1.3. dokonanie Opłaty za Bilet wybraną metodą płatności spośród metod wskazanych w Regulaminie i udostępnionych przez Agenta, zgodnie z punktem II.4

 1. Zgłoszenia mogą̨ być́ składane i realizowane przez całą dobę̨, we wszystkie dni tygodnia.
 2. Warunkiem dokonania Zgłoszenia jest podanie w trakcie uzupełniania w Formularzu Rejestracyjnym danych Uczestnika tj.: imię̨, nazwisko, adres, nazwa reprezentowanej instytucji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, miejsce zamieszkania. Uczestnicy zobowiązują̨ się̨ do podania w Formularzu Rejestracyjnym danych prawdziwych i zgodnych ze stanem rzeczywistym.
 3. OPŁATA: W celu dokonania Opłaty za Bilet Uczestnik wybiera metodę̨ płatności spośród następujących metod płatności:

4.1. bezpośrednio na numer rachunku bankowego Organizatora,

4.2. zapłaty on-line za pośrednictwem systemu Evenea udostepniającego płatności PayPal i karty kredytowej,

4.3 Dostępne formy płatności za pośrednictwem Evenea: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Płatności online, BLIK, Alior Raty.

4.4 Płatnością̨ off-line, która polega na tym, iż̇ składający zamówienie otrzyma wiadomość́, na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym, zawierający dane do dokonania przelewu, który powinien być́ zrealizowany w banku. Uczestnik otrzymuje Bilet w chwili zaksięgowania płatności na koncie Organizatora.

4.5. W przypadku płatności kartą termin dostawy Biletu liczy się̨ od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

4.6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Uczestnika kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Evenea Organizator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego/Uczestnika.

 1. DORĘCZENIE BILETU: Zakupiony i opłacony Bilet będący jednocześnie potwierdzeniem dokonania Zgłoszenia jest doręczany Uczestnikowi w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Formularzu Rejestracyjnym. Konferencja organizowana jest w formie na żywo i online, wobec czego weryfikacja, czy Uczestnik dokonał zakupu biletu weryfikowana jest w następujący sposób:
 2. a) w przypadku uczestnictwa online adres e-mail podany w rejestracji przekazywany jest kod dostępu do platformy online.
 3. ZAWARCIE UMOWY: Dokonanie Zgłoszenia przez Uczestnika i otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w pkt II.5 powyżej stanowi zawarcie prawnie wiążącej Umowy.
 4. Zgłoszenia należy dokonać́ najpóźniej do dnia 27 września 2022 r. Organizator dopuszcza możliwość́ wcześniejszego zakończenia Rejestracji w sytuacji, gdy wszystkie Bilety na Konferencję w liczbie 1000sztuk na Konferencję w wersji online zostaną̨ wyprzedane przed tą datą, o czym Organizator poinformuje w Serwisie Internetowym Konferencji.
 5. CENNIK: Aktualny cennik (dalej: “Cennik”) Biletów dostępny jest na stronie internetowej www.prostoomkaretingu.pl. Są to następujące ceny:
 1. Podane w Cenniku ceny są cenami brutto, tj. zawierają̨ wszystkie opłaty, podatki w tym podatek od towarów i usług. Cena zostanie powiększona o stosowną prowizję dla EventLabs. 
 2. Cena obejmuje:
 1. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu na Konferencję, kosztów zakwaterowania ani innych kosztów poniesionych przez Uczestnika związanych z uczestnictwem w Konferencji – koszty, związane z ewentualnymi potrzebami uczestnika w zakresie miejsca oglądania konferencji w przypadku Biletu online, pokrywa indywidualnie Uczestnik.
 2. Konferencja odbywa się w miejscu odbywania się streamingu.
 3. Zgłoszenie udziału w sposób określony w niniejszym Dziale przez Uczestnika jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem Regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa w Konferencji.
 4. Faktury PRO-FORMA wysyłane są̨ wyłącznie na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail.
 5. Faktury VAT wystawione są̨ w oparciu o dane podane w Formularzu Rejestracyjnym oraz wysyłane są̨ na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym. Faktury VAT wystawiane są̨ po wyborze w Formularzu Rejestracyjnym opcji “chcę otrzymać́ fakturę̨”.
 6. ZWROTY: Bilety na konferencję nie podlegają zwrotom. Uczestnik może przekazać swój imienny bilet innej osobie. Należy powiadomić o tym organizatorów mailowo (www,prostoomarketingu.pl) w terminie do 27 września 2022.
 7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA: Uczestnik będący konsumentem ma prawo odstąpić́ od Umowy bez podania przyczyny na zasadach przewidzianych w Ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 287 z późn. zm.) składając stosowne oświadczenie na piśmie i wysyłając je na adres e-mail przedstawiciela Organizatora: prostoomarketingu.pl w terminie 14 dni od otrzymania Biletu zgodnie z punktem II.5 Regulaminu. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy od Uczestnika, Organizator zwróci Opłatę̨ za Bilet w formie określonej przez Uczestnika w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
 8. REKLAMACJE: Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatora powinny być́ przesłane na następujący adres e-mail przedstawiciela Organizatora: prostoomarketingu.pl w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od jej otrzymania..

 

III. ORGANIZACJA KONFERENCJI

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika błędnych danych.
 2. WIZERUNEK: Przebieg Konferencji będzie rejestrowany w formie fotografii i filmów przez podmiot zewnętrzny działający na zlecenie Organizatora. Przebieg Konferencji online prowadzonej w studiu, skąd będzie nadawana, będzie rejestrowany w formie fotografii i filmów przez podmiot zewnętrzny działający na zlecenie Organizatora.

2.1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Uczestnika konferencji na żywo zgody na utrwalenie i wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego w trakcie Konferencji przez Organizatora lub podmioty działające na zlecenie i za zgodą Organizatora. Zgoda powyższa obejmuje w szczególności utrwalenie wizerunku Uczestnika na dowolnym nośniku, w dowolnej formie, w tym w postaci zdjęć́ i materiałów wideo oraz wykorzystanie utrwalonego wizerunku w celach komercyjnych, handlowych, marketingowych, reklamowych i promocyjnych (w tym w mediach społecznościowych, artykułach prasowych i materiałach reklamowych Konferencji) związanych bezpośrednio lub pośrednio z działalnością̨ Organizatora w Polsce i poza granicami Polski podejmowanych przez Organizatora lub osoby trzecie działające w porozumieniu z Organizatorem.

2.2. Powyższa zgoda obejmuje także wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, głosu i wypowiedzi udzielonych dobrowolnie przez Uczestnika w trakcie Konferencji (np. w formie wywiadu przed kamerą).

2.3 Uczestnik nie ma obowiązku łączenia się poprzez kamerę okazując swój wizerunek. Natomiast w wypadku prezentacji wizerunku Uczestnika Organizator informuje, że wizerunek Uczestnika będzie utrwalany przez Organizatora w trakcie popołudniowych webinarów (warsztatów). W takim wypadku prezentacja wizerunku przez Uczestnika jest równoznaczna z wyrażeniem przez Uczestnika Prelegenta zgody na utrwalenie i wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego w trakcie Konferencji przez Organizatora lub podmioty działające na zlecenie i za zgodą Organizatora. Zgoda powyższa obejmuje w szczególności utrwalenie wizerunku Uczestnika na dowolnym nośniku, w dowolnej formie, w tym w postaci zdjęć́ i materiałów wideo oraz wykorzystanie utrwalonego wizerunku w celach prezentacji dla uczestników danego webinaru i Konferencji, ewentualnie w celach komercyjnych, handlowych, marketingowych, reklamowych i promocyjnych (w tym w mediach społecznościowych, artykułach prasowych i materiałach reklamowych Konferencji). Warsztaty będą zarejestrowane i dostępne wyłącznie dla uczestników danego spotkania.

 1. Jednocześnie Organizator zastrzega, że filmowanie, fotografowanie i nagrywanie Konferencji bez zgody Organizatora jest zabronione. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy utrwalenie i wykorzystanie wizerunku (a także imienia, nazwiska, wypowiedzi, głosu) nastąpiło bez jego zgody.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik, który wskaże w Formularzu Rejestracyjnym, że reprezentuje firmę̨ (przedsiębiorcę, osobę prawną) wyraża Organizatorowi zgodę̨ na publikowanie w Serwisie Internetowym Konferencji oraz na fanpage Organizatora w portalu Facebook nazwy firmy reprezentowanej przez tego Uczestnika wraz z nazwą zajmowanego przez niego w tej firmie stanowiska. Odpowiedzialność́ za wyrażenie zgody na powyższe działania Organizatora ponosi wyłącznie Uczestnik i w przypadku zwrócenia się̨ z jakimikolwiek roszczeniami przez firmę̨, która wskazał, jako tę którą reprezentuje, Uczestnik zobowiązuje się̨ do zaspokojenia wszelkich roszczeń́ związanych z udzieloną przez niego zgodą skierowanych przez firmę̨ do Organizatora Konferencji.
 3. Uczestnik zobowiązuje się̨ do uczestnictwa w Konferencji we wskazanym przez Organizatora terminie. Uczestnik zobowiązuje się̨ do punktualnego przybycia na Konferencję. W przypadku spóźnienia się̨ możliwość́ udziału w Konferencji może być́ ograniczona. Organizator w przypadku spóźnienia Uczestnika nie ma obowiązku zwrotu opłaty za Bilet ani częściowo ani w całości. W przypadku niemożności uczestnictwa w Konferencji na żywo, Uczestnik ma zagwarantowany dostęp do relacji z Konferencji do dnia 24.12.2022r.. Organizator, w przypadku braku uczestnictwa przez Uczestnika w Konferencji na żywo, nie ma obowiązku zwrotu opłaty za Bilet ani częściowo ani w całości.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji osób, które pojawią się̨ w rejestracji Konferencji, celem odbioru identyfikatora Konferencji w celu uczestnictwa w niej pod względem, czy dokonały zgłoszenia w sposób zgodny z Regulaminem oraz odmowy wstępu na Konferencję osobom, które takiego zgłoszenia nie dokonały zgłoszenia przez Formularz rejestracyjny lub dane Uczestnika są̨ inne niż̇ dane osoby weryfikowanej.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika zostawione, zagubione lub skradzione podczas Konferencji.
 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność́ za zniszczenia dokonane przez niego w miejscu organizacji Konferencji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konferencji w przypadku, gdy działania Uczestnika naruszają̨ porządek publiczny, negatywnie wpływają̨ na dobre imię̨ Organizatora lub w inny sposób wyrządzają̨ lub mogą̨ wyrządzić́ mu szkodę̨, a także jeśli utrudniają̨ lub uniemożliwiają̨ prowadzenie Konferencji lub poszczególnych w ramach niej realizowanych. Wykluczenie Uczestnika z jego winy nie wpływa na prawa Organizatora, w szczególności nie zwalnia Uczestnika z obowiązku uiszczenia Opłaty za Bilet ani nie uprawnia Uczestnika do żądania zwrotu wniesionej już̇ Opłaty za bilet.
 8. Uczestnik zobowiązuje się̨ do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora otrzymanego od Organizatora. Organizator zastrzega, że osoby bez identyfikatora nie będą̨ wpuszczane do miejsca, w którym odbywa się̨ Konferencja oraz na imprezę̨ integracyjną, która odbywać́ się̨ będzie w ramach programu Konferencji.
 9. Uczestnik zobowiązuje się̨ do zapoznania się̨ oraz przestrzegania Regulaminu korzystania z obiektu, w którym odbywa się̨ Konferencja oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Regulaminy oraz instrukcje dostępne są̨ w miejscu realizacji Konferencji
 10. REZYGNACJA: W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji można wskazać́ innego uczestnika na miejsce Uczestnika, który rezygnuje z Uczestnictwa pod warunkiem akceptacji przez nowego uczestnika postanowień́ niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia rezygnacji, a także zgłoszenia innej osoby na miejsce rezygnującego Uczestnika należy dokonać́ pisemnie na adres e-mail: prostoomarketingu.pl  najpóźniej do dnia 27 września 2022 r.
 11. ODWOŁANIE KONFERENCJI: Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie udostępnionym w Serwisie Internetowym Konferencji. Z tego tytułu Uczestnikowi nie przysługują̨ względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia. Organizator zobowiązuje się̨ przy tym do publikacji w Serwisie Internetowym Konferencji aktualnych informacji dotyczących Konferencji.
 12. Organizator zastrzega prawo do zmiany miejsca, w którym odbędzie się̨ Konferencja, o czym zobowiązany jest poinformować́ w Serwisie Internetowym Konferencji.
 13. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od Umowy udziału w Konferencji w sposób określony w punkcie II.17 Regulaminu lub odwołania Konferencji przez Organizatora Uczestnikowi zwracana jest Opłata za Bilet. W przypadku zmiany terminu Organizator zwróci Opłatę̨ Uczestnikowi, który zgłosi rezygnację na adres e-mail: prostoomarketingu.pl w terminie 14 dni od daty poinformowania go o zmianie terminu Konferencji.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odwołania Konferencji, zmiany terminu lub miejsca konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora (zdarzenia siły wyższej np. pożar, kataklizm, itp.).
 15. Przed Konferencją należy zapoznać się z zasadami reżimu sanitarnego obowiązującymi podczas Konferencji, które zostaną udostępnione na stronie Konferencji najpóźniej na 7 dni przed terminem jej organizacji.

 

IV. DANE OSOBOWE

 1. 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konferencji, który zobowiązuje się̨ do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Konferencji środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę̨ danych zgodnie z normami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: “RODO”), ustawie o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawa krajowego. W sprawie danych prosimy o kontakt listownie na adres Organizatora bądź poprzez email: iodo@ikm.gda.pl
 2. 2. Rejestracja – Zgłoszenie do udziału w Konferencji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem Konferencji. Odpowiednia zgoda wraz z realizacją prawa do informacji jest zamieszczona w formularzu Zgłoszenia i na stronie internetowej Organizatora.
 3. 3. Dane adresowe przetwarzane są również celem wysyłki faktur.
 4. 4. Dokonana płatność jest potwierdzeniem woli uczestnictwa w Konferencji. Na tym etapie przetwarzamy dane celem dalszego organizowania i przeprowadzenia Konferencji. Archiwizujemy dane zgodnie z wymaganiami księgowo-podatkowymi bądź ustaniem ewentualnych roszczeń.
 5. 5. Na każdym etapie prowadzonej korespondencji w sprawie Konferencji także przetwarzane są podane dane i archiwizowane do ustania czasu ewentualnych roszczeń.
 6. 6. Za osobną zgodą przedstawimy zapowiedzi konferencji organizowanej w kolejnym termienie. Dane kontaktowe będą przetwarzane do wysłania zapowiedzi
 7. 7. Odbiorcami danych mogą być zaufani partnerzy zgodnie z etapem Konferencji:
 • Na etapie Rejestracji będzie to serwis internetowy Evenea wspierający procesy organizacji wydarzeń, rejestracji uczestnictwa, sprzedaży biletów i automatycznego fakturowania przez Organizatora. Więcej: https://app.evenea.pl/regulaminy
 • na etapie zapłaty on-line Odbiorcą będą, za pośrednictwem systemu Evenea udostepniającego wybranej formy płatności PayPal i karty kredytowej lub Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Płatności online, BLIK, Alior Raty.
 • na etapie trwania warsztatów Konferencji będzie rejestrowany wizerunek w formie fotografii i filmów przez podmiot zewnętrzny działający na zlecenie Organizatora
 • Ponadto odbiorcami będą nasi zaufani dostawcy usług hostingowych, prawnych.
 1. Uczestnik Konferencji ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 2. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż̇ przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie we wskazanym celu powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Konferencji

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W razie zaistnienia sporu, Organizator i Uczestnik rozwiążą̨ go polubownie. W razie, gdyby polubowne rozwiązanie sporu nie było możliwe właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.
 2. Regulamin dostępny jest w Serwisie Internetowym Konferencji. Na życzenie Uczestnika, Organizator wyśle Regulamin na adres e-mail Uczestnika podany w trakcie Rejestracji.
 3. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który przesłał Organizatorowi Formularz Rejestracyjny odbywa się̨ drogą elektroniczną po stronie Uczestnika na adres e-mail wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, a po stronie Organizatora na następujący adres e-mail: biuro@prostoomarketingu.pl
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21 lutego 2022 roku.
 5. ZMIANY REGULAMINU: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą̨ w życie w terminie 3 dni od dnia ich zamieszczenia w Serwisie Internetowym Konferencji.