wspolna rola marketingu i sprzedazy

Wspólny kierunek marketingu i sprzedaży

Od początku naszej działalności wspieramy zarówno marketing, jak i sprzedaż, a najważniejszym dla nas odniesieniem jest skuteczna komunikacja i współpraca pomiędzy tymi dwoma obszarami.

Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, za nim jeszcze nasz projekt przybrał realnych i formalnych ram, powiedzieliśmy sobie, że najważniejsze dla nas będzie, takie działanie, które udowodni jak duże znaczenie, ma współpraca i wzajemna synergia pomiędzy marketingiem a sprzedażą.

Dlaczego to dla nas ważne?

Z naszej i naszych klientów przykładów wynika, że sprzedawcy są często sfrustrowani marketingiem, ponieważ czują, że dostarcza on nieistotnych treści i informacji, nawet gdy biorą się one z przeprowadzonych wcześniej uważnych obserwacji rynku.

Marketing uważa, że, nie da się w żaden sposób zadowolić sprzedawców, a także że są oni oporni na przyswajanie nowych informacji.

Przypominać, to może klasyczną rywalizację rodzeństwa: oboje wiedzą, że druga osoba jest ważna, ale pomiędzy nimi trwa ciągła walka o władzę i największą uwagę. A także żadna ze stron nie czuje się w takim samym stopniu rozumiana ani szanowana.

Prowadzi, to, do tego, że zamiast wspólnie przyczynić się do sukcesu marki, firmy, projektu, to wspólne przyczyniają się do porażki.

Dlatego w Prosto o marketingu i sprzedaży cały czas mówimy, jak ważne jest, aby wspólnie tworzyć jeden, zgrany i dobrze funkcjonujący zespół, który ma jeden główny cel. Tym celem jest sukces całego działania.

Dlatego w naszym zespole rozbrzmiewają zawsze hasła – mamy to! Udało się, zrobiliśmy to! Mamy wspólny sukces. Nie oni, nie tamci, a My!

To klucz do sukcesu.

Wiemy jednak doskonale jak dużo, trzeba poświęcić czasu, energii, uwagi, aby się ze sobą wspólnie zgrać i, że potrzeba znacznie więcej niż tylko comiesięcznych spotkań i powiadomień mailowych.

W duchu wspólnego zaangażowania wymieniamy się naszymi doświadczeniami i najlepszymi praktykami – zarówno tymi dobrymi, jak i złymi.

Jesteśmy zaangażowani w urzeczywistnianie realnej możliwość dopasowania się marketingu do sprzedaży i odwrotnie sprzedaży do marketingu.

Dążymy do tego, aby nie odbywało się to tylko w naszej marce, ale i na całym rynku.

To, co ważne, to również fakt, że w naszym zespole dostosowujemy się na poziomie ludzkim, a nie tylko na poziomie procesu – zadania – organizacji.

Wierzymy, że przede wszystkim jesteśmy ludźmi, a nie robotami wykonującymi sztywno i proceduralnie działania. Dlatego zrozumienie, empatia, otwartość ma dla nas wszystkich pierwszoplanowe znaczenie.

Nie chodzi też, tu o choćby organizowanie większej liczby spotkań, czy nawet o podstawowe informacje wysyłane pomiędzy działami, a chodzi o kultywowanie kultury, która pomaga na wzajemne osiąganie sukcesów.

Nie są to jednak sesje burzy mózgów ani dyskusje na temat strategii, a są to spotkania, podczas których można się pośmiać i lepiej się poznać. Przybiera to formę integracji, która pozwala lepiej się nam poznać.

Zatem myślimy w pierwszej kolejności o działaniu międzyludzkim, a nie o przedsięwzięciu taktycznym czy strategicznym.

Nie jest niczym w końcu odkrywczym, że kiedy liderzy traktują takie podejście poważnie,
to reszta zespołu również zaczyna wcielać tę wartość w zespół. A to przekłada się na silną i zdrową współpracę, opartą na szacunku, uważności i wzajemnym wsparciu.

Pamiętajmy, że marketing i sprzedaż, to wymagające obszary zawodowe, które jednakowo zasługują na taki sam szacunek i takie samo poważne podejście.

W ostatecznym rozrachunku marketing i sprzedaż tworzy jeden wspólny team – niezależnie od ich zadań oraz sposobu ich realizacji. Ten team daje na końcu wspólny efekt, który kończy się sukcesem, bądź porażką.

Dlatego tak ważne jest, aby w tym dniu życia wziąć sobie do serca, że jesteśmy jednym, wspólnym żyjącym organizmem, który dąży do wspólnego celu.


Serdecznie zapraszamy!

 
Dziękujemy!

Zapraszamy do kontaktu: biuro@prostoomarketingu.pl

wspolna rola marketingu i sprzedazy

Wspólna rola marketingu i sprzedaży

W tym artkule przybliżamy dlaczego ważne jest, aby marketing integrował się ze sprzedażą. Jakie są tego cele i jakie efekty można dzięki temu osiągnąć. A także jakie narzędzie i metody do tego wykorzystać.

Pracując z firmami, widzimy rosnącą rolę zrozumienia sprzedaży i marketingu, którą bierze się głównie z tego, że w duchu konkurencyjności potrzebują one głębiej przyjrzeć się wewnętrznym problemom, które mogą hamować sprzedaż.


Dlaczego jedną z najważniejszych kwestii, jest dostosowanie sprzedaży i marketingu?


Marketing i sprzedaż, aby mogły wzajemnie się wspierać, uzupełniać oraz podążać we wspólnym kierunku muszą zacząć rozumieć swój język, znać swoje potrzeby oraz mieć wspólne cele.


Żeby to osiągnąć, potrzebują właściwego do siebie nastawienia, czyli otwartości i szacunku.


Najlepiej, aby zaczęły wzajemnie dzielić się tym, czego każdy z nich potrzebuje od drugiego, aby osiągnąć swoje cele.


Kiedy działy sprzedaży i marketingu pracują ze sobą, a nie niezależnie, powoduje to, że firma zaczyna odnosić sukces na rynku.


Dlaczego dostosowanie sprzedaży i marketingu jest ważne?


Świat biznesu jest w ciągłym stanie rozwoju, tak jak i technologia, która wciąż czyni wielkie postępy.


Klienci mają nieograniczony dostęp do recenzji szczegółowo opisujących bezpośrednie doświadczenia innych osób na temat firm, ich produktów i usług.


Mają, także bardzo szeroki dostęp do informacji i jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między kampaniami marketingowymi a faktycznymi doświadczeniami klientów, firma jest postrzegana jako, ta, której nie można ufać, a zatem należy ją omijać, co przekłada się w końcowym rezultacie na jej zyski.


Złe wrażenie klienta przekłada się na obniżenie zaufania i zmniejszenie lojalności wobec marki.


Dlatego tak ważne staje się dostosowanie sprzedaży i marketingu. Oba działy muszą lepiej zrozumieć, jak pracuje drugi dział. Razem muszą dowiedzieć się więcej o tym, czego naprawdę chcą klienci i wykorzystać te informacje do opracowania wspólnych celów i strategii.


Jak to wygląda liczbowo?


Poniższe statystyki pokazują wartość dostosowania sprzedaży i marketingu:


Aberdeen Group donosi o 55% wzroście wskaźników zadowolenia klientów w przypadku firm, które wyrównują cele sprzedaży i marketingu.


Według Wheelhouse Advisors firmy generują więcej przychodów po dostosowaniu sprzedaży i marketingu.


Wheelhouse Advisors podaje również, że firmy B2B, które dostosowały sprzedaż i marketing, miały 27%  wzrost przychodów w ciągu trzech lat.


Według MarketingProfs. dostosowanie funkcji sprzedaży i marketingu może prowadzić do 36% wyższego wskaźnika utrzymania klienta i 38% większej liczby konwersji sprzedaży.


Ważną rolę, w tej sprawie będzie odgrywać zrównanie sprzedaży i marketingu, co oznaczać będzie przekierowanie uwagi marketingu na środek i dół lejka sprzedaży-przestrzeń, w której sprzedawcy pozyskują i obserwują leady przez cały cykl życia klienta.


Jest też prawie niemożliwe, aby firmy mogły ze sobą konkurować i przetrwać bez marketingu cyfrowego.


Wyszukiwarki i sieci społecznościowe dają firmom nowe możliwości wykorzystania automatyzacji do wprowadzania na rynek swoich produktów i usług.


Marketerzy są znacznie bardziej zorientowani na klienta niż kiedyś.


Co może wpłynąć na wzmocnienie relacji pomiędzy specjalistami ds. sprzedaży i marketingu?


Dostrzeganie wartości w sales enablement – wsparcie sprzedaży, czyli w procesie, który wykorzystuje nowoczesne platformy online do dostarczania zespołom sprzedażowym zasobów niezbędnych do zamykania coraz większej ilości okazji sprzedażowych.

Zasoby te mogą obejmować narzędzia, materiały szkoleniowe, edukacyjne i wiedzę, materiały marketingowe czy informacje produktowe, które pozwalają na zwiększenie skuteczności sprzedaży produktów lub usług.


To właśnie moment wdrożenia systemów SE może przynieść największe korzyści, gdy umocni się współpraca pomiędzy zespołami marketingu, siłami sprzedażowymi i coraz częściej również działami HR.


Jak powinna przebiegać efektywna współpraca na linii marketing – sprzedaż?


Marketing dostarcza zespołom handlowym najróżniejszych materiałów, które wspierają proces sprzedażowy.

Często są to szkolenia produktowe, materiały wideo, prezentacje czy skrypty sprzedażowe wspierające interakcje z potencjalnymi klientami.

Niestety często materiały tworzone przez zespoły marketingu nie są wykorzystywane przez sprzedawców, co stanowi ogromne marnotrawstwo zasobów!


Dobrą praktyką jest, kiedy dział marketingu tworzy i udostępnia nowe materiały przedstawicielom handlowym, jednocześnie sprawdzając wiedzę produktową i znajomość promocji wśród handlowców.

Z kolei sprzedawcy, nie muszą już przeszukiwać maili oraz dysków w poszukiwaniu kompletu materiałów do klientów, ponieważ mają wszystko uporządkowane w jednej przestrzeni.


Efektywna współpraca sprzedaży z działem marketingu opiera się również na szeregu dodatkowych korzyści płynących z systematycznego podnoszenia umiejętności i kompetencji oraz analizowania danych dotyczących obecnej wiedzy handlowców.


Jakie wspólne działania przynoszą dobre efekty?


• Wdrażanie i onboarding nowego członka zespołu sprzedażowego
• Rzetelna ocena umiejętności sprzedażowych w zespole
• Usprawnienie współpracy z działem marketingu w zakresie tworzenia treści skierowanych do klienta (prezentacji, materiałów, studiów przypadku itp.) dla każdego etapu procesu sprzedaży
• Tworzenie pomocy dydaktycznych, szablonów i skryptów dla każdego etapu procesu sprzedaży
• Prowadzenie szkoleń sprzedażowych (umiejętnościowych oraz produktowych)
• Analizowanie danych sprzedażowych w celu wsparcia procesu decyzyjnego
• Motywowanie i angażowanie handlowców w procesy rozwojowe


Jakie praktyki mogą przynieść złe efekty?


Niechęć do docenienia bezproblemowego klienta. Często pomija się ten temat, a jest on bardzo ważny.

Śledzenie ścieżek klientów, aby móc wyznaczać, skorygować bądź dalej podążać dobrymi kierunkami działań to jedno, drugie to zadbanie o każdego klienta w ten sam sposób, również w momencie, kiedy jest on szczęśliwy, a cały proces od pozyskania, do finalizacji przebiegł bezproblemowo.


Niezdolność do adaptacji i dostosowania się do zmieniających się czasów, czyli tzw. utknięcie w przeszłości.

Marketing ze sprzedażą powinien wspierać się w celu pozyskiwania nowej wiedzy, śledzenia nowych trendów, oczekiwań i potrzeb. A także wspierać na w obszarze wdrażania nowych rozwiązań i metod, po to, aby móc efektywniej je wykorzystywać.


Brak chęci do zburzenia murów pewnych procesów, które mogą być nie tylko zbyt dużym obciążeniem ze względu na ich złożoność, ciężkość, zbytnio skomplikowane np. procedury, zasady i warunki, ale także powodem, dla którego ciężko nadążyć za zmianami i trendami na rynku.


Niechęć działu marketingu do przyjmowania informacji zwrotnych od sprzedaży i odwrotnie, co jest praktyką, która może skutecznie zahamować efekty sprzedażowe poprzez niewystarczająco dobre i głębokie zrozumienie zachowań, potrzeb, oczekiwań klientów.


Niechęć działu sprzedaży do opierania się na działaniach marketingowych.

Sprzedaż powinna korzystać z dostępnych zasobów, materiałów, badań, które realizuje marketing, w celu pogłębienia wiedzy o rynku, skutecznego wejścia i rozwijania się na nim oraz korzystania z tego, że to marketing odpowiada za budowanie i wzmacnianie marki na rynku.


Działy marketingu tworzą treści, które nie są istotne lub interesujące dla klientów, stąd też sprzedawcy, którzy stoją na pierwszym froncie, czyli mają bezpośrednią relację z klientami, są, w stanie przekazać osobom z marketingu ich potrzeby, oczekiwania, a także błędy, jak i mocne strony.


Co zrobić, aby pokonać wspólne przeszkody w drodze do rozwoju firmy?


Aby pokonać przeszkody, zespoły sprzedaży i marketingu muszą dowiedzieć się, czego potrzebuje druga strona i polegać na najlepszych praktykach wyrównywania sprzedaży i marketingu.


Czego sprzedaż potrzebuje od marketingu?


Sales enablement to najnowszy termin w organizacjach sprzedażowych.

Hubspot definiuje ten termin w następujący sposób:

“Wsparcie sprzedaży to powtarzalny proces dostarczania zespołowi sprzedaży w Twojej firmie zasobów, których potrzebuje, aby zamknąć więcej transakcji.

Zasoby te mogą obejmować treści, narzędzia, wiedzę i informacje, aby skutecznie sprzedawać klientom swój produkt lub usługę.”


Sprzedawcy potrzebują komunikacji z działami marketingu, aby wzajemnie się wzmacniać i efektywnie pracować nad poprawą doświadczenia klienta w każdym punkcie styku z marką.


Treści reklamowe, treści na blogu i strategie marketingowe SEO to jedne z głównych narzędzi, które marketerzy cyfrowi wykorzystują do generowania leadów i zamykania sprzedaży.


Aby zapewnić sukces, handlowcy muszą lepiej znać strategię treści, aby mogli prowadzić skuteczniejsze rozmowy z potencjalnymi klientami.


Marketerzy mogą łatwiej zniwelować różnice między sprzedawcami, uczestnicząc w procesach szkoleniowych i wprowadzających do sprzedaży.


Współpraca od samego początku relacji między działami sprzedaży i marketingu zapewnia przejrzystość podejścia firmy do dostarczania lepszych doświadczeń klientów.


Zakres i jasność w zakresie ogólnej podróży klienta powoduje, że zespoły sprzedaży i marketingu realizują bardziej produktywną i efektywniejszą pracę.


Czego marketing potrzebuje od sprzedaży?


Sukces klienta jest celem końcowym dla działów marketingu i sprzedaży.


W rzeczywistości oba działy pełnią strategiczne role w podróży klienta.


Sprzedawcy każdego dnia są na pierwszej linii frontu z klientami, otrzymują od nich wiele informacji o tym, co ich motywuje do kupna.


Informacje, te można wykorzystać, po to, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób potencjalni klienci dokonują zakupów.


Działy marketingu mają pierwszy punkt styku w podróży klienta.


Sprzedawcy wykonują kolejny etap tego procesu i to właśnie tam często dochodzi do porażki na poziomie bezpośredniej relacji z klientem.


Marketo – amerykańska firma programistyczna z siedzibą w San Mateo w Kalifornii, przytacza badania Hubspot, z których wynika, że 79% leadów generowanych przez działy marketingu nigdy nie ulegają dalszej konwersji, ponieważ handlowcy nie potrafią pielęgnować relacji z klientami.

Istotą zrozumienia poruszanego w tym blogu tematu, jest wyrównanie sprzedaży i marketingu.


Sensowne jest jedynie zintegrowanie innych działów, jeśli jest to konieczne, aby poprawić ogólną skuteczność promocji sprzedaży.


Ogólnie rzecz biorąc, wsparcie sprzedaży usprawnia proces dla zespołów sprzedażowych i klientów.


Jak poprawić relacje między działami sprzedaży i marketingu?


Jeszcze do niedawna działy sprzedaży i marketingu nie miały ze sobą praktycznie żadnych relacji.

Aby poprawić relacje między działami sprzedaży i marketingu, należy najpierw wziąć pod uwagę, że budowanie relacji wymaga czasu i wysiłku obu stron.
Komunikacja i współpraca to klucz, do pokonywania barier, które hamują konwersję sprzedaży.


Działy sprzedaży i marketingu muszą być świadome wzajemnych barier i punktów bólu.


Coś choćby, tak prostego, jak wzajemny brak znajomości terminów branżowych, może wpływać na problem we współpracy.

Ponadto, złożoność procesu sprzedaży oznacza, że oba działy musiały rozwinąć i dopracować różne role w swoich działach.

Dostosowanie sprzedaży

Zespoły sprzedażowe są najbardziej produktywne, gdy przypisują role sprzedażowe do różnych części lejka sprzedażowego.


Zespoły np. call center nabierają wprawy w korzystaniu z narzędzi cyfrowych do przeglądania, kontaktowania się i kwalifikowania leadów, zanim przekażą je kierownikom ds. obsługi klienta lub osobom zamykającym transakcje.

Niezależnie od roli, jaką pełnią, handlowcy mają lepszy wgląd w klientów, gdy rozumieją proces i cele marketingowe.


Dostosowanie marketingu

Zespoły marketingowe mogą być podzielone ze względu na szereg ról wewnętrznych w ramach dyscypliny marketingowej.

Pod kierownictwem marketingowców pracują marketerzy cyfrowi, badacze i autorzy treści.

Rolą działów marketingu jest wprowadzanie na rynek produktów i usług w celu generowania leadów dla działów sprzedaży.

Ich obowiązki wymagają zrozumienia rynku docelowego poprzez identyfikację konkretnych profili klientów.


Najlepsze praktyki w zakresie dopasowania sprzedaży i marketingu, które pozwalają na lepszą współpracę pomiędzy marketingiem a sprzedażą.


Zdefiniowanie wspólnych terminów i akronimów


Kiedy oba działy zdefiniują, a dzięki temu zrozumieją co, oznaczają ich branże określenia, takie jak m.in.: kwalifikowane leady, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), A/B testing, click-through rate (CTR), profil idealnego klienta (ICP), marketing qualified lead (MQL) itp. wówczas ich współpraca będzie przebiegała sprawniej i efektywniej.


Korzystanie z zespołów wielofunkcyjnych


Warto, aby zacząć łączyć również poprzez odpowiednie do tego wyznaczone osoby, bądź agencje takie jak nasza Prosto o marketingu i sprzedaży, sprzedawców i marketerów.


Wykorzystywanie przez działy marketingu informacji zwrotnych od sprzedaży do identyfikacji klientów.


Korzystając z badań marketingowych, można skuteczniej opracować strategię i kolejne działania w dotarciu do klientów.


Korzystanie z tych samych narzędzi cyfrowych


Systemy telefoniczne oparte na chmurze i integracje VoIP oraz inne dostępne aplikacje i narzędzie umożliwiają zespołom sprzedaży i marketingu korzystanie z tych samych pulpitów i narzędzi, ułatwiając współpracę i dzielenie się spostrzeżeniami.


Regularne planowanie spotkań


Regularne spotkania usprawniają przepływ komunikacji między zespołami.

Dają możliwość omówienia barier, monitorowania postępów, udzielenia głosu obu zespołom i świętowania wspólnych sukcesów.


Korzystanie z narzędzi cyfrowych do obliczania ROI


Narzędzia cyfrowe dostarczają najdokładniejszych danych, aby połączyć działania marketingowe z konwersjami.

Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzedaży B2B ze względu na rosnącą złożoność cykli sprzedaży.
Skracanie cykli sprzedaży.

Oba działy muszą współpracować w celu określenia strategii skracania cykli sprzedaży.

Sposób prowadzenia procesu sprzedaży B2B jest bardzo złożony i wymaga zmiany strategii.

 

Wspólne definiowanie celów i strategii marketingu i sprzedaży.


To właściwa droga do uzyskania najlepszych wniosków i kierunków działań z obu działów w kierunku wspólnego celu końcowego, jakim jest zwiększenie doświadczenia klienta.


Świadomość, tego, jak ważny jest lejek sprzedaży w odniesieniu do cyklu przychodów.


Oba procesy są ważne dla całości procesów marketingowych i sprzedażowych, dlatego należy zapewnić ich synergię.

Dostosowanie sprzedaży i marketingu do części kultury w firmie.


Sukces klienta wymaga wyrównania sprzedaży i marketingu.

Dzięki temu, że wyrównanie jest częścią kultury firmy, oba zespoły w naturalny sposób dostrzegą wartość w drugim.

Można śmiało stwierdzić, że współpraca marketingu ze sprzedażą, to forma koła, które, aby spełniało jak najlepiej swoją funkcję, musi być cały czas w dynamicznym ruchu, warto też, aby podążało w jednym wspólnym kierunku dostarczania jak największych zysków dla firmy, zachowując przy tym spójność, wiarygodność oraz rzetelność.

Jako Prosto o marketingu i sprzedaży uczymy jak integrować i rozwijać obszary marketingu i sprzedaży, w celu podnoszenie ich wspólnej efektywności działań.


Serdecznie zapraszamy!

 
Dziękujemy!

Zapraszamy do kontaktu: biuro@prostoomarketingu.pl

Projekt bez tytułu

Partnerzy Hard Rock Cafe Warszawa

Zapraszamy serdecznie na wydarzenie Prosto o marketingu i sprzedaży do Warszawskiego klubu Hard Rock Cafe.

Wydarzenie, złożone będzie z dwóch oficjalnych części: panelu dyskusyjnego – debaty z udziałem publiczności oraz networkingu.

Na debacie poruszymy temat: w jaki sposób, skutecznie integrować działania marketingowe ze sprzedażowymi oraz łączyć kompetencje w tych obszarach.

A także jak:

Komunikować się z otoczeniem, żeby zwiększyć sprzedaż

wzmacniać wizerunek i oraz budować lojalność klientów do naszej marki


Odpowiemy również na pytanie czy z motywacja jest potrzebna dla poprawy efektywności działań?


Skład ekspertów:


Judyta Kowalczyk – Strateg, menedżer i projektant marek. Ekspert ds. marketingu ze specjalizacją w psychologii brandingu i reklamy. CEO agencji wizerunku i reklamy iClouders, autor praktycznej książki “10 przykazań skutecznej marki” oraz trener.


Dariusz Jaszcz – trener biznesu i sprzedaży oraz ekspert w obszarze zarządzania i organizacją wydarzeń firmowych, oraz gier szkoleniowych


Konrad Dębkowski – ekspert: motywowanie pracowników, budowanie efektywnych zespołów, autor książki “Motywacja Pracowników w Praktyce”, konsultant biznesowy, trener, sprzedaż B2B, kultura organizacyjna, Learning & Development


Jarosław Pudełek – trener i konsultant, menedżer z ponad 18-letnim doświadczeniem w sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą oraz budowania efektywnych zespołów. Autor książki pt. “Zostań Mistrzem Sprzedaży Telefonicznej”.

W godzinach 20/00 – 21/00 odbędzie się networking w niepowtarzalnym, unikatowym wydaniu i artystycznej przestrzeni

Na wszystkich uczestników czekają:
konkursy z nagrodami do wygrania, w tym książki biznesowe
magazyny branżowe
30 złotych do wykorzystania na barze!
na życzenie certyfikat on-line

Wydarzenie posiada certyfikat DIMAQ, oznacza to, że każdy uczestnik otrzyma 5 punktów za uczestnictwo.

Z tego miejsca chcemy również serdecznie podziękować partnerom za wsparcie:

Tym wpisem na naszym blogu firmowym chcemy raz jeszcze podziękować wszystkich naszym partnerom, którzy okazali nam wsparcie medialne i dzięki, którym będziecie zawsze na bieżąco z tym co się u nas dzieje.
 
𝐃𝐳𝐢𝐞̨𝐤𝐮𝐣𝐞𝐦𝐲:
 
Pierwsze w Polsce czasopismo w całości poświęcone tematyce public relations i komunikacji.
 
Bogate źródło inspiracji. Pomoże Tobie w systematycznym pogłębianiu kompetencji handlowych. Obowiązkowa lektura dla każdego, kto na co dzień odpowiada za sprzedaż,
 
Strefa PMI jest kwartalnikiem wydawanym przez Project Management Institute Poland Chapter – polski oddział największej na świecie organizacji zrzeszającej specjalistów i ekspertów zarządzania projektami.
 
 Wszystko o skutecznej reklamie. Najnowsze newsy i wydarzenia ze świata marketingu, artykułów promocyjnych, eventów, POS.
 
Międzynarodowy magazyn informacyjny, a także organizator Lider z powołania i Kobieta Charyzmatyczna, w której biorą udział najlepsi eksperci i liderzy swoich obszarów: edukacji, biznesu, działań społecznych, komunikacji, biznesu, przyszłości, sztuki, medycyny.
 
Czasopismo skierowane do marketerów i osób zainteresowanych marketingiem internetowym. Na łamach magazynu publikowane są artykuły o charakterze poradnikowym. naukowym i branżowym. Twórcy znanej i cenionej konferencji marketingowej I love marketing.
 
Magazyn, w którym ekspercką wiedzą dzielą się praktycy, na co dzień zajmujący się różnymi obszarami działalności marketingowej i sprzedażowej.
 
Portal dla małych i średnich firm. Porady i edukacja, raporty i analizy branż, oferty produktowe, finanse, TMT, wywiady z najlepszymi – wszystko dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
 
Gotowe schematy działań. Najnowsze narzędzia. Wyselekcjonowane metody promocji dla Ciebie. Podpowiadają jak efektywnie kreować wizerunek firmy. Magazyn dla ludzi zajmujących się branżą kreatywną i marketingiem. Twórcy konferencji Kongres Online Marketing.
 
Wydawnictwo powstało w 2001 roku, jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się wydawnictw ekonomiczno-biznesowych w Polsce.
 
Portal pasjonatów branży Human Resources, strategiczne miejsce praktyków HR, których pasjonuje w codziennej pracy.
 
Serwis poświęcony branży public relations. Codziennie nowe informacje przydatne dla osób zajmujących się PR oraz komunikacją.
 
Miesięcznik naukowo-techniczny wydawany przez spółkę Polski Drukarz od 1993 roku. Przeznaczony dla właścicieli firm, kadry menedżerskiej, pracowników drukarń, studiów graficznych, agencji reklamowych oraz dostawców nowych technologii.
 
To społeczność kobiet przedsiębiorczych, które nawzajem się inspirują, motywują, pomagają w rozwiązywaniu problemów oraz poszukiwaniu narzędzi do efektywnych działań w biznesie.
 
Dwumiesięcznik o tematyce prawno-biznesowej, którego fundament stanowią ciekawostki biznesowe, prawo, inwestycje, ekonomia.
 
 
Najnowsze wiadomości biznesowe, gospodarka, prawo, podatki, raporty, komentarze i opinie.
 
Organizacja stworzona przez przedsiębiorców, rolników i konsumentów, która ma na celu zrzeszać przedsiębiorców, których głos w debacie publicznej będzie ważna i mająca wpływ na realne działania i zmiany.
 
wiedza na najwyższym poziomie z zakresu księgowości, podatków, prawa, płac i ubezpieczeń. Wszystko co przydatne przy prowadzeniu firmy i biznesu.
 
Serwis z wiedzą przydatną dla wszystkich pracowników i pracodawców.
 
Ogólnopolski portal studencki dlaStudenta.pl. Rozrywka, kultura, muzyka, studia, praca, … Inteligentne translatory dostępne dla studentów!
 
SamodzielnyPrzedsiebiorca.pl to blog dla osób prowadzących własną działalność w sieci.
 
Miejsce dla wszystkich Marketerów i osób chcących pogłębiać i rozwijać wiedzę w obszarz marketingu.
 
𝐀 𝐭𝐚𝐤𝐳̇𝐞:
✔ Strefa Szkoleń – strefa pełna wartościowych szkoleń i symulacji biznesowych
 
✔ iclouders.pl – agencja marketingowa i reklamowa realizująca najlepsze projekty i wdrażająca strategie marketingowe, promocyjne i sprzedażowe.
 
Doceniamy każde wsparcie, dzięki, któremu nasz projekt ma szansę na rozwój!

Więcej informacji oraz możliwość zakupu biletu na naszej stronie: www.prostoomarketingu.pl

Serdecznie zapraszamy!

 
Dziękujemy!

Zapraszamy do kontaktu: biuro@prostoomarketingu.pl

Prosto w Hard Rock Cafe Warszawa

Prosto w Hard Rock Cafe Warszawa

Zapraszamy serdecznie na wydarzenie Prosto o marketingu i sprzedaży do Warszawskiego klubu Hard Rock Cafe.

Wydarzenie, złożone będzie z dwóch oficjalnych części: panelu dyskusyjnego – debaty z udziałem publiczności oraz networkingu.

Na debacie poruszymy temat: w jaki sposób, skutecznie integrować działania marketingowe ze sprzedażowymi oraz łączyć kompetencje w tych obszarach.

A także jak:

Komunikować się z otoczeniem, żeby zwiększyć sprzedaż

wzmacniać wizerunek i oraz budować lojalność klientów do naszej marki


Odpowiemy również na pytanie czy z motywacja jest potrzebna dla poprawy efektywności działań?


Skład ekspertów:


Judyta Kowalczyk – Strateg, menedżer i projektant marek. Ekspert ds. marketingu ze specjalizacją w psychologii brandingu i reklamy. CEO agencji wizerunku i reklamy iClouders, autor praktycznej książki “10 przykazań skutecznej marki” oraz trener.


Dariusz Jaszcz – trener biznesu i sprzedaży oraz ekspert w obszarze zarządzania i organizacją wydarzeń firmowych, oraz gier szkoleniowych


Konrad Dębkowski – ekspert: motywowanie pracowników, budowanie efektywnych zespołów, autor książki “Motywacja Pracowników w Praktyce”, konsultant biznesowy, trener, sprzedaż B2B, kultura organizacyjna, Learning & Development


Jarosław Pudełek – trener i konsultant, menedżer z ponad 18-letnim doświadczeniem w sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą oraz budowania efektywnych zespołów. Autor książki pt. “Zostań Mistrzem Sprzedaży Telefonicznej”.

W godzinach 20/00 – 21/00 odbędzie się networking w niepowtarzalnym, unikatowym wydaniu i artystycznej przestrzeni

Na wszystkich uczestników czekają:
konkursy z nagrodami do wygrania, w tym książki biznesowe
magazyny branżowe
30 złotych do wykorzystania na barze!
na życzenie certyfikat on-line

Wydarzenie posiada certyfikat DIMAQ, oznacza to, że każdy uczestnik otrzyma 5 punktów za uczestnictwo.


Więcej informacji oraz możliwość zakupu biletu na naszej stronie: www.prostoomarketingu.pl

Serdecznie zapraszamy!

 
Dziękujemy!

Zapraszamy do kontaktu: biuro@prostoomarketingu.pl

Blog_PlanyProsto_09.01.2023

Plany Prosto na 2023!

Zgodnie z obietnicą, a słowa zawsze dotrzymujemy, piszemy do Ciebie, żeby dać znać co ciekawego w tym roku szykujemy.

Nowy Rok – Nowe Możliwości – Rozwój i inspiracja

Jesteśmy dopiero tuż po udanym początku działalności w 2022 roku, a na horyzoncie już szykują się działania, które nadadzą szybszego tempa naszym działaniom.

Zyskaliśmy wspaniałe grono odbiorców naszych usług
i wydarzeń, które zamierzamy dynamicznie rozwijać.

A jak przystało na nasz zespół, to w sposób wyjątkowy i szczególny będziemy dbać o każdego naszego odbiorcę, klienta, partnera biznesowego, na każdym etapie wzajemnych relacji.

Pierwszy tydzień do dobry moment, żeby postawić przed sobą cele, które są SMARTowo Proste, czyli takie, które są do osiągnięcia, które dadzą się zmierzyć oraz, które będą wpływać na kolejne działania realizowane
z sukcesami.

Znasz metodę SMART?

Często zadajemy sobie pytanie, dlaczego coś, co sobie zakładaliśmy, zakończyło się porażką, choć my wolimy określenie lekcją, która posłuży do wyciągnięcia wniosków.

Często sami jesteśmy sobie winni stawiania sobie celów, które okazują się poza naszymi możliwościami, gdyż albo są one zbyt ambitne, albo nie przygotowaliśmy się do ich osiągnięcia.

Zastanawiamy się, dlaczego nie zrealizowaliśmy celów, które sobie wyznaczyliśmy.

Warto poznać cele SMART, aby wszystko nabrało większego sensu.

O tym jednak w następnym poście, żeby go nie przeoczyć, zachęcamy Cię
już teraz do zapisania się nasz newsletter, który znajdziecie na www.prostoomarketingu.pl

Przejdźmy jednak do naszego głównego tematu dzisiejszego bloga.

Jakie mamy najważniejsze plany przygotowane na ten rok 2023 dla naszej
społeczności?

Wydarzenia Prosto – to zupełnie nowa jakość na rynku wydarzeń
biznesowych w Polsce, które miały już swoje dwie edycje w 2022 roku.

Wydarzenia tworzone i skierowane jest do liderów biznesu, osób aktywnie działających w obszarze marketingu i sprzedaży, aby dać przestrzeń do rozwoju, dzielenia się wiedzą, doświadczeniem,
najlepszymi praktykami w kraju i na świecie, dyskutowania, zadawania
ważnych pytań i wspólnego poszukiwania odpowiedzi.

Wydarzenia ponadto zawsze zawierają w sobie elementy mocno angażujące uczestników np. konkursy z nagrodami, wymiana kontaktów, prezentacja trendów.

Wszystko to podane w prosty i praktyczny sposób. Jako że lubimy przełamywać schematy, nie zabraknie zaskakujących motywów i atrakcji np. artystycznych. Struktura naszych wydarzeń zachęca do zaangażowania,
aktywności i otwartości, daje też niepowtarzalną okazję
do nawiązywania kontaktów.

Ważne!

Każdy głos ma u nas znaczenie i każdy może stać się u nas dla innych źródłem inspiracji.

Wydarzenia Prosto współtworzymy wspólnie z uczestnikami, już na etapie
planowania i organizacji. Zderzamy ze sobą różne zawodowe perspektywy,
otwieramy przestrzeń na wspólny dialog i doświadczenia, a wspólnie
wypracowany temat staje się przewodnim kierunkiem dalszych działań.

Ogólnopolska trasa szkoleniowo – warsztatowa, gdzie będziemy wspierać
naszych uczestników w praktycznym rozwoju umiejętności w obszarach
takich jak: komunikacja, sprzedaży i marketing.

Zawitamy w różnych
miejscach i w różnych miastach. Naszą siłą jest to, że skupiamy ekspertów i liderów z całego kraju.

Szereg różnych eventów, konferencji oraz spotkań na żywo, w celu nie tylko dostarczania wiedzy, ale w nawiązywaniu nowych wartościowych relacji, które stanowią kluczowy element do rozwoju każdego biznesu i
projektu.

Stworzenie produktów, które będą świetnym uzupełnieniem wiedzy i możliwością zdobycia nowych perspektyw zawodowych, w tym m.in.: e-book, podcasty, nagrania filmowe.

W tym roku wystartujemy ze studiem Prosto!

Będziemy zapraszać
wyjątkowych gości, z którymi będziemy rozmawiać przed kamerą z Waszym udziałem.

Systematyczne dzielenie się wiedzą, rozmowy z ekspertami oraz relacje i recenzje na naszych kanałach społecznościowych.

A także inne działania, które będą sumą wszystkich praktyk i doświadczeń całego naszego zespołu Prosto!

A i jeszcze jedna sprawa ważna!

Mamy też już ponad 235 głosów w naszej
ankiecie.

Jej efekty prześlemy każdej osobie, która obdarzyła nas
zaufaniem i zapisała się do naszego newslettera.

A jeśli jeszcze Cię z nami nie ma, to serdecznie zapraszamy.

Zapisać można się, o tutaj: www.prostoomarketingu.pl

Zawsze możesz również nam pomóc, wypełniając ją. Każdy głos jest dla nas ważny i każdy ma wpływ na przyszłe zadania. 

Link do ankiety: https://tiny.pl/wj154

 
Dziękujemy!

Zapraszamy do kontaktu: biuro@prostoomarketingu.pl

Paneliści wydarzenia Prosto o marketingu i sprzedaży

WIĘCEJ O WYDARZENIU W ZABRZU 18 LISTOPADA

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie, które połączy ze sobą praktyczną wiedzę z obszarów takich jak zarządzanie, sprzedaż i marketing ze sztuką i networkingiem na żywo.
 
Spotkamy się ze sobą w najstarszym i najbardziej kultowym kinie na Górnym Śląsku – kinie Roma w Zabrzu
 
Porozmawiamy o narzędziach, metodach i doświadczeniach w biznesie, a także stworzymy doskonałą okazję do zawierania nowych wartościowych relacji.
 
Wydarzenie będzie złożone z: modułów szkoleniowych, panelu dyskusyjnego oraz części artystycznej i networkingowej przy pysznym poczęstunku.
 
Szkolenia oraz panel poprowadzą:
 
Judyta Kowalczyk – Strateg, menedżer i projektant marek. Ekspert ds. marketingu ze specjalizacją w psychologii brandingu i reklamy. CEO agencji wizerunku i reklamy iClouders, autor praktycznej książki „10 przykazań skutecznej marki” oraz trener.
 
Dariusz Jaszcz – PR i Event manager, trener komunikacji sprzedażowej, organizator wydarzeń, właściciel agencji eventowo – szkoleniowej Lizard. Twórca Dialogu Możliwości. Współpracował z wieloma uznanymi firmamy w kategorii sprzedaży i promocji w tym KręciSię, ProfiPartners, PTWP, PrezentMarzeń, OneDayBusiness. Ostatnio nagrodzony w Programie 100 twarzy na 100-lecie Miasto Zabrze.
 
Paneliści:
 
Beata Sekuła – red. naczelna WHY Story Magazine, organizator Programów Lider z Powołania, Kobieta Charyzmatyczna, The Best&More, Piękni 50-letni oraz Damy i Dżentelmeni. Prezes Stowarzyszenia Kobieta Charyzmatyczna, założycielka Biznesowej Grupy Charyzma i Powołanie. Prezes WHY Media Group Sp. z o.o.. Anglistka, amerykanistka, nauczycielka dyplomowana, promotorka artystów, działaczka społeczna. Wcześniej zajmowała się komunikacją w General Motors, pracowała także w Forum Biznesu w Gazecie Prawnej, dla Polek w świecie – magazynu wydawanego w Chicago, Świata Kobiet, Telewizji GTV Zabrze, Magazynu Naj, prowadziła własna audycje radiową WHY Story w Radiu Fajka. Jest również pisarką i mamą dwóch synów – z czego jest najbardziej dumna. Ostatnio nagrodzona w Programie 100 twarzy na 100-lecie Miasta Zabrze.
 
Daria Domaradzka-Guzik – praktyk. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu. strukturami sprzedażowymi, szkoleniu, budowaniu zespołów
i skutecznym nawiązywaniu relacji interpersonalnych, szkoleniowiec, Trener, Wykładowca Akademicki i Partner Zarządzający w firmie szkoleniowej Rivigo.eu, dzięki, której popularyzuje wiedzę na temat skutecznej komunikacji, negocjacji biznesowych, technik sprzedażowych, wystąpień publicznych oraz autoprezentacji. W 2020 roku uznana przez Magazyn PRESS za Osobowość Twittera oraz przez Dziennik Zachodni nominowana do grona 100 najbardziej wpływowych kobiet z województwa śląskiego. Juror II edycji konkursu„Kopalnia Start-upów”. Na co dzień związana z elitarną Fundacją Class Ladies. Wykładowca
akademicki Instytutu Heweliusza (Public Leadership – Zarządzanie Strategiczne i Operacyjne
„Wystąpienia publiczne”), Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Ponadto, współdziałała z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i International Project Management Association Polska.
 
Janusz Dramski – menedżer z doświadczeniem w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach, trener biznesu, mentor startupowy, działacz społeczny. I-szy wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Startup Oficer w Zabrzu i szef programu Startup City Zabrze, mentor w katowickim konkursie Kopalnia Startupów oraz mentor współpracujący z co.brick Venture Building, przewodniczący Rady Gospodarczej w Zabrzu, wiceprzewodniczący Komisji ds. medtech przy RIG w Katowicach, szef Silesia Startup Hub, członek Executive Committe w Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców YES for Europe w Brukseli (w latach 2018-2021 wiceprezydent YES for Europe ), członek rady nadzorczej w spółce przemysłu 4.0 Prodio Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Współorganizator Europejskich Kongresów Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizator spotkań w Zabrzańskiej Dolinie Medycznej takich, jak np.: MedTech Meetup, Health Med Innovations Business Conference, HealthTech DemoDay.
 
Mariusz Wróbel – Hanys z duszą, kierownik logistyki
Sebastian Dijon – trener pracy z przekonaniami, właściciel 7 Element Instytut Rozwoju, właściciel firmy budującej ogrody
 
Maciej Kozubik – Trener biznesu i sprzedaży, coach oraz strateg sprzedaży
 
Robert Teodorczak – właściciel kancelarii prawnej, prezes Stadniny Koni w Zabrzu oraz prezes Zabrzańskiej Inicjatywy Społecznej
 
Wydarzenie zostanie poprowadzone w sposób, który mocno zaangażuje uczestników 🙂
 
Bilety do kupienia na naszej stronie
www.prostoomarketingu.pl 
 
Dziękujemy!

Zapraszamy do kontaktu: biuro@prostoomarketingu.pl

Projekt bez tytułu

Kolejne wydarzenie – kino Roma w Zabrzu

 
Cześć!

Mam dla Was fantastyczną wiadomość!

Czas, aby dać Wam wszystkim znać, o tym, że już 18 listopada widzimy się w najstarszym kinie na Górnym Śląsku – Kino ROMA w Zabrzu

Całość jeszcze dopinamy, aby uczynić wydarzenie wyjątkowym, ale już teraz możemy Wam przekazać, że serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie, które połączy ze sobą praktyczną wiedzę z obszarów takich jak zarządzanie, sprzedaż i marketing ze sztuką i networkingiem na żywo.

Porozmawiamy o narzędziach, metodach i doświadczeniach w biznesie, a także stworzymy doskonałą okazję do zawierania nowych wartościowych relacji.

Wydarzenie będzie złożone z: modułów szkoleniowych, panelu dyskusyjnego oraz części artystycznej i networkingowej przy pysznym poczęstunku.

Szkolenia oraz panel poprowadzą:

Judyta Kowalczyk – Strateg, menedżer i projektant marek. Ekspert ds. marketingu ze specjalizacją w psychologii brandingu i reklamy. CEO agencji wizerunku i reklamy iClouders, autor praktycznej książki „10 przykazań skutecznej marki” oraz trener.

Dariusz Jaszcz – PR i Event manager, trener komunikacji sprzedażowej.

Potwierdzonymi panelistami na ten moment są:

Beata Sekuła – red. naczelna Why Story Polska, organizator Lidera z Powołania oraz Kobiet Charyzmatycznych.
 
Daria Domaradzka-Guzik  – Szkoleniowiec, Trener, Wykładowca Akademicki i Partner Zarządzający w firmie szkoleniowej Rivigo.eu., Prezes Fundacji Class Ladies. Wykładowca akademicki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Janusz Dramski – Head of HealthTech Hub by Zabrze & Startup Officer in Zabrze | Head of Silesia Startup Hub | Producer of MedTech Meetups & HealthTech DemoDays & Health Med Innovations Business Conference.

Mariusz Wróbel – Hanys z duszą, kierownik logistyki.
 
Sebastian Dijon – trener pracy z przekonaniami, właściciel 7 Element Instytut Rozwoju, właściciel firmy budującej ogrody.

Maciej Kozubik – Trener biznesu i sprzedaży, coach oraz strateg sprzedaży.

Wydarzenie zostanie poprowadzone w sposób, który mocno zaangażuje uczestników (zabawy, zadawanie pytań, wspólna wymiana doświadczeń, możliwość prezentacji, gier warsztatowych), nie zabraknie również nagród do wygrania 😉

Więcej informacji już wkrótce, a i bilety już od środy będzie można zakupić 😉

Zapraszamy na naszą stronę www.prostoomarketingu.pl oraz do zapisania się na nasz newslleter, co pozwoli być Wam na bieżąco z najnowszymi informacjami oraz otrzymywać prezenty i bonusy.
 
Dziękujemy!

Zapraszamy do kontaktu: biuro@prostoomarketingu.pl

Wspierają nas prosto o marketingu i sprzedaży

Wspierają nas prosto o marketingu i sprzedaży

Tym wpisem na naszym blogu firmowym chcemy raz jeszcze podziękować wszystkich naszym partnerom, którzy okazali nam wsparcie medialne i dzięki, którym będziecie zawsze na bieżąco z tym co się u nas dzieje.
 
𝐃𝐳𝐢𝐞̨𝐤𝐮𝐣𝐞𝐦𝐲:
 
Pierwsze w Polsce czasopismo w całości poświęcone tematyce public relations i komunikacji.
 
Bogate źródło inspiracji. Pomoże Tobie w systematycznym pogłębianiu kompetencji handlowych. Obowiązkowa lektura dla każdego, kto na co dzień odpowiada za sprzedaż,
 
Strefa PMI jest kwartalnikiem wydawanym przez Project Management Institute Poland Chapter – polski oddział największej na świecie organizacji zrzeszającej specjalistów i ekspertów zarządzania projektami.
 
 Wszystko o skutecznej reklamie. Najnowsze newsy i wydarzenia ze świata marketingu, artykułów promocyjnych, eventów, POS.
 
Międzynarodowy magazyn informacyjny, a także organizator Lider z powołania i Kobieta Charyzmatyczna, w której biorą udział najlepsi eksperci i liderzy swoich obszarów: edukacji, biznesu, działań społecznych, komunikacji, biznesu, przyszłości, sztuki, medycyny.
 
Czasopismo skierowane do marketerów i osób zainteresowanych marketingiem internetowym. Na łamach magazynu publikowane są artykuły o charakterze poradnikowym. naukowym i branżowym. Twórcy znanej i cenionej konferencji marketingowej I love marketing.
 
Magazyn, w którym ekspercką wiedzą dzielą się praktycy, na co dzień zajmujący się różnymi obszarami działalności marketingowej i sprzedażowej.
 
Portal dla małych i średnich firm. Porady i edukacja, raporty i analizy branż, oferty produktowe, finanse, TMT, wywiady z najlepszymi – wszystko dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
 
Gotowe schematy działań. Najnowsze narzędzia. Wyselekcjonowane metody promocji dla Ciebie. Podpowiadają jak efektywnie kreować wizerunek firmy. Magazyn dla ludzi zajmujących się branżą kreatywną i marketingiem. Twórcy konferencji Kongres Online Marketing.
 
RIG jest kontynuatorem tradycji Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku, a od 1927 roku Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – działającej do 1950 roku[2]. Od 2011 roku przez RIG w Katowicach organizowany jest Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 
Przewodnik dla poszukujących rzetelnej wiedzy o marketingu i reklamie. Prezentuje nowe trendy, objaśnia przyczyny sukcesów i porażek, porządkuje wiedzę.
 
Wydawnictwo powstało w 2001 roku, jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się wydawnictw ekonomiczno-biznesowych w Polsce.
 
Portal pasjonatów branży Human Resources, strategiczne miejsce praktyków HR, których pasjonuje w codziennej pracy.
 
Serwis poświęcony branży public relations. Codziennie nowe informacje przydatne dla osób zajmujących się PR oraz komunikacją.
 
Miesięcznik naukowo-techniczny wydawany przez spółkę Polski Drukarz od 1993 roku. Przeznaczony dla właścicieli firm, kadry menedżerskiej, pracowników drukarń, studiów graficznych, agencji reklamowych oraz dostawców nowych technologii.
 
To społeczność kobiet przedsiębiorczych, które nawzajem się inspirują, motywują, pomagają w rozwiązywaniu problemów oraz poszukiwaniu narzędzi do efektywnych działań w biznesie.
 
Dwumiesięcznik o tematyce prawno-biznesowej, którego fundament stanowią ciekawostki biznesowe, prawo, inwestycje, ekonomia.
 
Polska firma oferująca narzędzia i usługi z zakresu monitoringu mediów. IMM wyszukuje, analizuje i archiwizuje treści ukazujące się w środkach masowego przekazu. Monitoring IMM obejmuje: internet i media społecznościowe, prasę, radio i telewizję.
 
Najnowsze wiadomości biznesowe, gospodarka, prawo, podatki, raporty, komentarze i opinie.
 
Portal informacyjny śląskiego biznesu. Najnowsze informacje i artykuły ze Śląska. Katalog i baza firm. Ogłoszenia lokalne. Informacje o ślaskim biznesie.
 
Najważniejsza organizacją non-profit zrzeszającą firmy zainteresowane współkształtowaniem rynku marketingu bezpośredniego i interaktywnego. Działalność Stowarzyszenia wspiera rozwój tradycyjnych i nowoczesnych kanałów komunikacji bezpośredniej promując strategie omnichannel jako najskuteczniejszej praktyki komunikacji z klientem. Założeniem tych działań jest by wszystkie dostępne kanały komunikacji z klientem, na każdym etapie ze sobą współpracowały w celu zapewnienia najwyższego poziomu customer experience i budowy trwalej relacji z klientem. Misją Stowarzyszenia jest integracja i rozwój branży, edukacja oraz wspieranie firm stosujących najwyższe standardy działania. Stworzone przez Stowarzyszenie warunki ramowe sprzyjają innowacyjności i społecznej akceptacji marketingu bezpośredniego jako pożądanej formy komunikacji w życiu gospodarczym. Udział w pracach SMB daje możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z liderami rynku i profesjonalistami z branży.
 
Organizacja stworzona przez przedsiębiorców, rolników i konsumentów, która ma na celu zrzeszać przedsiębiorców, których głos w debacie publicznej będzie ważna i mająca wpływ na realne działania i zmiany.
 
wiedza na najwyższym poziomie z zakresu księgowości, podatków, prawa, płac i ubezpieczeń. Wszystko co przydatne przy prowadzeniu firmy i biznesu.
 
Serwis z wiedzą przydatną dla wszystkich pracowników i pracodawców.
 
Ogólnopolski portal studencki dlaStudenta.pl. Rozrywka, kultura, muzyka, studia, praca, … Inteligentne translatory dostępne dla studentów!
 
Działa na rzecz popularyzacji i profesjonalizacji polskiego rynku wydarzeń. Organizuje i rozwija rynek eventowy, poprzez promocję eventu jako skutecznego i wymiernego narzędzia biznesowego oraz edukację branżową.
 
SamodzielnyPrzedsiebiorca.pl to blog dla osób prowadzących własną działalność w sieci.
 
Miejsce dla wszystkich Marketerów i osób chcących pogłębiać i rozwijać wiedzę w obszarz marketingu.
 
✔ eGospodarka
Aktualne wiadomości ze świata biznesu, newsy dla MSP, internetowy poradnik a w nim: biznes, prawo, finanse, marketing, oferty pracy, szkolenia.
 
𝐀 𝐭𝐚𝐤𝐳̇𝐞:
✔ Strefa Szkoleń – strefa pełna wartościowych szkoleń i symulacji biznesowych
 
✔ iclouders.pl – agencja marketingowa i reklamowa realizująca najlepsze projekty i wdrażająca strategie marketingowe, promocyjne i sprzedażowe.
 
✔ Biznes Pod Żaglami – to połączenie szkolenia, odpoczynku i przygody pod żaglami.
 
✔ Dialog Możliwości – strefa szkoleń, głównie w obszarach współpracy i komunikacji zespołowej oraz sprzedaży.
 
Partner technologiczny:
Akula Multimedia – dostarczający najwyższej jakości rozwiązań technologicznych w obszarze realizacji multimedialnej konferencji, eventów, imprez firmowych.
 
Serdecznie zapraszamy już 28 września na naszą konferencję szkoleniową www.prostoomarketingu.pl, która dostarczy praktyczną wiedzę w obszarze skutecznych działań marketingowych i sprzedażowych.
 
𝐀𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐬𝐩𝐨𝐭𝐤𝐚𝐧𝐢𝐚: https://prostoomarketingu.pl/agenda/
 
Doceniamy każde wsparcie, dzięki, któremu nasz projekt ma szansę na rozwój!
 
Dziękujemy!

Zapraszamy do kontaktu: biuro@prostoomarketingu.pl

POST.15.09.2022. 7 Technik generowania pomysłów

7 technik generowania pomysłów

Techniki generowania pomysłów jest nazywany w procesie desing thinking – ideacją.

Proces ten następuje on po stworzeniu przez zespół obrazu persony z określonym POV (point of view)

Głównym sposobem, znanym większości jest burza mózgów, która, choć wydaje się czynnością pozbawioną reguł, to dobrze, aby podczas niej były przestrzegane pewne zasady, dające końcowo lepsze efekty. Powinny być, przedstawić na początku procesu, po to, aby kreatywność nie została przygaszona w uczestnikach.

Według Alexa F.Osborne‘a grupa kilku (4-5) osób, które są odpowiednio przeprowadzone przez proces, mogą wymyślić od 50 do 100 pomysłów w ciągu 30 minut! I Potwierdzam to na własnym przykładzie pracy z / w różnych zespołach.

Techniki

1 – Odłóż ocenianie na później

Zasada eliminuje sceptyczne podejście i wydawanie osądów na temat czyjegoś pomysłu. Negowanie pomysłu może zablokować proces powstawania kolejnych. Trzeba wziąć pod uwagę to, że na początku pomysły często są luźnymi pomysłami – myślami, które potrzebują czasu, aby je doprecyzować.

2 – Wizualizuj
Szczególnie ważna na tym etapie.
Rysunki (nawet te, które nazwałbyś tzw. bazgrołami) są ważne. Pomagają lepiej poznać utrwalać informacje. Warto też pisać drukowanymi literami jeden pomysł na jedną karteczkę postit

3 – Sztuczne założenie
Dodajemy do pytania dodatkowy element będący z pozoru ograniczeniem, zmuszającym zespół do myślenia w innych kategoriach. Przykładowo podajemy, że pomysł musi być: produktem, usługą, zmieścić się w kieszeni, kosztować nie więcej niż.., latać i pływać, bazować na zmysłach.

4 – Co i jak? Konkrety.
Dobrze, aby moderator zadawał pytania, które pozwolą rozwinąć – konkretyzować tzw. “płytkie pytania”.

W tym celu można zadać pyt. np. “co konkretnie masz na myśli? Podaj przykład, obraz, rozwiń myśl i nazwij oraz opisz ją”.

5 – Burza po cichu.
Dobry sposób na eliminację sytuacji, w której dominuje kilka osób. Osoby zapisują pomysły na karteczkach po cichu, w ciągu wyznaczonego czasu (najlepiej od 5 do 7min), odpowiadając na pytania typu jak moglibyśmy…,co możemy zrobić, aby…, co się stanie kiedy…”. Następnie członkowie zespołu prezentują i wyjaśniają swoje pomysły.

6 – Przypadkowe słowo.
Technika stymuluje kreatywność, motywuje do wyszukiwania połączeń między pozornie niezwiązanymi słowami. Tutaj warto zwrócić uwagę na metafory i symbole.

7 – Tak dla szalonych pomysłów – Sztuką jest wychodzić poza schematy i oczywistości. Nie oceniać na tym etapie, a próbować znaleźć większy w nich sens, głębię. Szalone pomysł są też dobrą rozgrzewką do tych ważnych, dobrych pomysłów. Według Berkuna naturalny jest strach przed powiedzeniem czegoś żenującego, jeśli jednak moderator ustanowi za cel ich generowanie i doda do tego nagrody (wystarczą słowne) ułatwi to cały proces, a nawet uczyni go efektywnym i jednocześnie przyjemnym


Czy chcielibyście więcej technik w kolejnym poście, a może sami znać inne?

Zapraszamy do kontaktu: biuro@prostoomarketingu.pl

POST.11.09.2022.Jakich technik używać w kreatywnej pracy zespołowej

Jakich technik używać w kreatywnej pracy zespołowej?

 

Wiedząc jak ważna i istotna jest praca zespołowa, również, ta, która wymaga kreatywności, będziemy systematycznie na naszym blogu Prosto o marketingu i sprzedaży publikować techniki i narzędzie, które ułatwią i udoskonalą ten proces.

Brainwriting

W ciszy każdy z uczestników zapisuje pomysły wraz z ich modyfikacją. Każdy otrzymuje także kartkę z tabelką mającą 5 kolumn.
W górnym wierszu wypisują swoje pomysły, kiedy to zrobią, podają kartkę do uczestnika siedzącego obok, który wypisuje obok modyfikacje do tych pomysłów. Dzięki czemu uczestnicy budują-tworzą – rozwijają pomysły na podstawie pomysły innych.

Antyproblem


Pomocne w wychodzeniu poza schematyczne odpowiedzi.
Dobrze na początek sformułować pytania w negatywny sposób i obrócić je w przeciwieństwo problemu.


Uczestnicy identyfikują i zapisują czynniki, które wpływają negatywnie na daną sytuację i tworzą ich przeciwieństwa-pozytywne pomysły.

HOW MIGHT WE 
Przy powstawaniu pomysłów można użyć tej techniki jako ćwiczenie współpracy przez zespoły na początku projektu lub inicjatywy strategicznej.

Metoda How Might WE to metoda myślenia projektowego, w której uczestnicy po prostu przeformułowują znane im wyzwania w pytanie zaczynające się od “How Might We”.

Przykładowo:


Jak możemy sprawić, by więcej osób zapłaciło w/przed…?


Jak moglibyśmy pomóc pracownikom zachować produktywność i zdrowie, gdy….?


Jak możemy sprawić, by klienci czuli, że ich dane są bezpieczne podczas…?

Kiedy powstaną odpowiedzi (2 -3 na grupę to dobra ilość), choć “im więcej, tym lepiej” pomysły trzeba przeanalizować, wybrać na daną chwilę najlepsze i posegregować w konkretnie nazwane obszary np. “narzędzia biurowe” (w zależności, nad czym pracujemy).

Później następuje moment, aby wybrać najbardziej obiecujące pomysły.

W tym przypadku można skorzystać z dwóch sposobów, aby ułatwić wybór wszystkim uczestnikom:

Głosowanie według klucza

Każdy otrzymuje 3 punkty, które rozdziela pomiędzy pomysłami / ich grupami.

Można użyć do tego celu wirtualnych kropek, kolorowych szpilek itp.

Najlepsze pomysły to te, które, najbardziej odpowiadają wybranej personie i jej problemowi oraz, te, które 
będzie można najszybciej przetestować.

Dodatkowo można wesprzeć ten proces zasadą, że nie można głosować na swoje pomysły.

Można stworzyć także macierz z kryteriami.

To tabela zawierająca w kolumnie ważne dla projektu kryteria oraz obok (w kolejnym wierszu) kilka pomysłów, które dostają oceny (ew. wpis tak/nie) dla każdego z wypisanych kryteriów.

Powstaną wówczas punktowe sumy ich wartości.

Pomysły z największą liczbą punktów przechodzą dalej.

To zadanie może jednak źle wpłynąć na pomysły, które ciężko będzie ocenić, a które mogą być jednak dobre w swym założeniu.

Jeśli uda się wybrać od 2 do 4 pomysłów, do dalszej pracy, to oznacza, że praca poszła bardzo dobrze na tym etapie.

Jako zespół Prosto o marketingu i sprzedaży, życzmy owocnych działań zespołowych i pamiętajcie, że nie ma złych pomysłów, są tylko te, które można, bądź nie można wdrożyć do realnego działania na daną chwilę.

Zatem do dzieła!

Zapraszamy do kontaktu: biuro@prostoomarketingu.pl